ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

  • 2023-12-02 00:00:00

Шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдээс үнэлгээний судалгаа авч байна. Судалгаанд оролцохдоо доорх QR кодыг уншуулах боломжтой. Мөн дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGcwGuT54_SwxfvoGZwM_kgtXkGq6ucIJQKvn5ZN0iifBXA/viewform