Өргөдөл гаргах маягт

  • 2023-11-10 11:12:03

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

УВС АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШҮҮХ ДЭХ

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

........ он .....сар ...... өдөр                                                                                                                                       _____________ аймаг/хот

  1.Өргөдөл гаргагч:

________________________овогтой___________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол

эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________________________регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, _____________ хороолол,____________байр/гудамж,_______тоотод оршин суух/байрлах,

       ___________________________________харилцах утасны дугаар,                    

       ___________________________________цахим шуудан

2.Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

___________________________регистрийн дугаартай,___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо,______________ хороолол,____________ байр/гудамж,_______ тоотод оршин суух

________________________харилцах утасны дугаар

________________________цахим шуудан

3.Уригдагч тал:

________________________овогтой__________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

  _______________________регистрийн дугаартай,_____________________ аймаг/хот,________________сум/дүүрэг,___________баг/хороо________________ хороолол,___________байр/гудамж,__________тоотод оршин суух/байрлах,

_______________________________________харилцах  утасны дугаар         

_______________________________________цахим шуудан

Маргааны агуулга

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

            Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

            1.Өргөдөл ...... хувь, ......хувь тус бүр .........хуудас, нийт............ хуудас;

            2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт ... хуудас;

            3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

            4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт.............хуудас

            /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

            ..........................................................................................................

            Бүгд ...... хуудас болно.

            Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

                                                  /Гарын үсэг/         /Гарын үсгийн тайлал/ 

            /иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд эсхүл тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурна/

            Өргөдөл гаргагчийн

            итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:_______________ /__________________ /

                                                                 /Гарын үсэг/       /Гарын үсгийн тайлал/  

 

---оОо---