“ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, АНХААРАХ АСУУДАЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ХЭРХЭН ҮНЭЛЭХ, ЗОХИХ СУУРЬ МЭДЛЭГ, ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШҮҮЛЖ, ХАРИЛЦААНЫ ЁС ЗҮЙ БОЛОН ШҮҮХИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

  • 2023-11-30 01:01:01

Шүүхийн Тамгын дарга болон шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга, байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн нарт зориулсан мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдав. 2023 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр нийслэл болон орон нутгийн шүүхийн Тамгын газрын дарга болон Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга, шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн нар цахим хэлбэрээр “Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомж, түүний хэрэгжилт, анхаарах асуудал, төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг хэрхэн үнэлэх, зохих суурь мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлж, харилцааны ёс зүй болон шүүхийн статистик мэдээ тайлан гаргах арга зүй” сургалтад хамрагдлаа.