Монгол Улсын Үндсэн хууль
Дөчин долдугаар зүйл.
1.Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.
2.Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно.
3.Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль, бусад хуулийн дагуу байгуулна.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль
/Шинэчилсэн найруулга/
4 дүгээр зүйл.Шүүхийн эрхэм зорилго
4.1.Шүүх дараах эрхэм зорилготой байна:
        4.1.1.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах;
        4.1.2.хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх;
        4.1.3.хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх;
        4.1.4.шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг хангах.

Мэдээ, мэдээлэл

image

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

  • 2023-12-02 00:00:00

Шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдээс үнэлгээний судалгаа авч байна. Судалгаанд оролцохдоо доорх QR кодыг уншуулах боломжтой. Мөн дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү

Image

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

  • 2023-12-02 00:00:00

Шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдээс үнэлгээний судалгаа авч байна. Судалгаанд оролцохдоо доорх QR кодыг уншуулах боломжтой. Мөн дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү

Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

  • 2023-12-01 00:00:00

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023-12-01 өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж нийт шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар болон шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад  “МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ БОЛОН ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМИЙН ОЙЛГОЛТ" сэдвээр зохион байгууллаа.